De Lente

Sitemap†† |†† Disclaimer†††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† © B.J. Hulsbos Waterbouw B.V.†

 

De Lente B.V.

 

Door particulier initiatief wordt op dit moment een mooi plan ontwikkeld voor een gedeelte van het eilandengebied in de Westeinder Plassen te Aalsmeer. De particuliere initiatiefnemer heeft daartoe De Lente B.V. opgericht. De uitdaging voor De Lente B.V., is om van dit prachtige gebied een natuurgebied te maken en ook de geldende bestemmingen tot hun recht te laten komen.

 

Het gebied.

Het betreft het gebied rondom De Blauwe Beugel, Oosterbalkgat, Bonkengat tot Koddespoel en het Zwet. In het waterrijke gebied met een eigen flora en fauna worden akkers met natuurbestemming of recreatiebestemming afgewisseld door akkers met een agrarische bestemming voor met name de trekheestercultuur. Aan de rand van het gebied bevindt zich een jachthaven met een horecagelegenheid.

 

††

 

Het voornemen.

De Lente B.V. is van plan om van dit gebied, waar verrommeling op de loer ligt, niet alleen een prachtig en voor ieder toegankelijk natuurgebied te maken, maar daarnaast ruimte te laten voor recreatie en de van oudsher aanwezige trekheestercultuur. Om een en ander te kunnen realiseren zijn al gronden aangekocht en zullen verdere aankopen worden gedaan.

Over de inrichtingsplannen voor het gebied en de uitvoering daarvan, vindt overleg plaats met de Gemeente Aalsmeer en het Hoogheemraadschap Rijnland om inzicht en expertise te delen en toe te passen.

 

Het voornemen bestaat om binnen het hierboven omschreven plan ook Jachthaven De Blauwe Beugel op een andere wijze te gaan gebruiken.

De Lente B.V. wil ter plaatse de herinnering aan het aldaar tot in de jaren í60 aanwezige natuurzwembad De Blauwe Beugel doen herleven, door het plaatsen van een replica van de unieke duiktoren welke beeldbepalend was voor het zwembad van weleer.

 

Essentieel onderdeel van de plannen is het mede creŽren van faciliteiten waar ook gehandicapte en kansarme kinderen tijdens de zomervakantie een fantastische vakantie kunnen doorbrengen aan de Westeinder Plassen. Opzet is de kinderen niet slechts te laten genieten van een andere omgeving, maar ook om hen in de gelegenheid te stellen te sporten, te zeilen en te zwemmen. Daarvoor dienen onder meer verblijfsruimtes en een sportgelegenheid te worden gerealiseerd. Deze faciliteiten wil De Lente B.V. zoveel mogelijk integreren in de natuurwaarden door aanleg van groene coulissen. De accommodaties zullen door De Lente B.V. tijdens de zomermaanden voor een symbolisch bedrag worden verhuurd aan hulporganisaties, die hiervan gebruik willen maken.

 

††

 

Niet alleen het eilandengebied maar ook de haven zal worden omgeven door natuurlijke oevers met een gebiedseigen beplanting, zoals wilgen, elzen en riet.

Ook bij het nabij gelegen Oosterbalkgat zullen de natuurwaarden worden gewaarborgd. Naast aandacht voor gebiedseigen flora zal ook hier ruim aandacht aan de fauna worden besteed. Nest- en broedmogelijkheden voor vogels en andere dieren worden gecreŽerd zoals bijvoorbeeld een speciale locatie om IJsvogels betere overleving- en voortplantingsmogelijkheden te geven.

De vaarwegen zullen worden hersteld en onderhouden. Ook hier zal dat deels gepaard gaan met natuurvriendelijke oevers en nieuwe aanplant.

 

Op een aantal al aangekochte en nog aan te kopen akkers, worden van oudsher trekheesters zoals seringen, sneeuwballen en prunus geteeld. Ten gevolge van ziekte en veranderende marktomstandigheden dreigen deze culturen verloren te gaan. Kwekers laten akkers braak liggen en sloten zijn dichtgeslibd.

De door De Lente B.V. aangekochte teeltakkers worden weer geschikt gemaakt voor gebruik. Uiteraard wordt de zorg voor onderhoud niet vergeten. Duurzame oevers worden aangelegd, sloten worden op diepte en breedte gebracht voor het transport van de struiken van en naar de kwekerij. Zo kan iedereen ook weer door dit unieke seringengebied varen.

 

Met name wat betreft het herstel en het gebruik van de teeltakkers, maar ook waar het gaat om de inrichtingplannen van het gebied, vinden regelmatig gesprekken plaats tussen De Lente B.V. en De Bovenlanden. In het gebied zijn enkele akkers van eigenaar gewisseld, waarbij De Lente B.V. zich heeft verplicht tot het ongewijzigd voortzetten van bestaande huurovereenkomsten met de huurders (kwekers) tot het moment, waarop de huurder aangeeft de huurovereenkomst te willen beŽindigen.

 

Het door De Lente B.V. opgestelde inrichtings- en beheersplan biedt de kwekers aldaar nieuwe perspectieven met grotere kansen voor het voortbestaan van de trekheestercultuur. De al in gang gezette verrommeling van het gebied wordt een halt toegeroepen. De Lente B.V. en de Stichting De Bovenlanden Aalsmeer zoeken wegen om hun prille samenwerking te intensiveren met als doel het laten voortbestaan van een uniek landschap.

 

Informatieavond.

Op dinsdag 27 november 2012 was er een speciale ďDe LenteĒ informatieavond† gehouden in samenwerking met de Stichting de Bovenlanden over dit unieke project van De Lente B.V. Vertegenwoordigers van de gemeente Aalsmeer en Hoogheemraadschap van Rijnland waren hier ook bij aanwezig. Deze avond werd gehouden in de Crown Business Studioís in Aalsmeer (zie de afbeelding hiernaast). Naast een filmimpressie over de plannen in het gebied heeft de initiatiefnemer van De Lente B.V. ook het een en ander verteld over zijn motieven.

 

 

Meer informatie.

Voor meer informatie over de plannen en de inrichting van De Lente B.V. kunt u zich wenden tot:

 

Toezichthouder: Rob den Os.

Uitvoering: Bart Hulsbos (Tel. 0297-325432).